Vendimet
Vendim nr 49 dt 21.3.2007

Për "Rekomandime të ndryshimeve në disa akte normative në fushën e sigurimeve"