Vendimet
Vendim nr. 682, datë 05.03.2020
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë Dasof doo. nga shoqëria Porsche Informatik Gesellschaft mbH.