Vendimet
Vendim nr. 677, datë 13.02.2020
Për miratimin e Raportit Vjetor mbi veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2019 dhe prioritetet kryesore për vitin 2020