Vendimet
Vendim nr. 676, datë 07.02.2020
Mbi autorizimin me kushte dhe detyrime të përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë ABCom SHPK nga shoqëria Vodafone Albania SHA