Vendimet
Vendim nr. 685, datë 18.03.2020
Për marrjen e masës së përkohshme për vendosjen e konkurrencës në tregun e shitjes me shumicë dhe me pakicë të materialeve paramjeksore