Vendimet
Vendim nr. 674, datë 23.01.2020
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor për ndërmarrjen “Ujësjellës Kanalizime Roskovec” SHA