Vendimet
Vendim nr. 673, datë 23.01.2020
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë Chevron Khazar Ltd nga shoqëria Mol Crossroads B.V.