Vendimet
Vendim nr. 672, datë 24.12.2019
Për një ndryshim në vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 573, datë 26.11.2018 “Për hapjen e procedurës së Hetimit të Përgjithshëm në Sektorin e Arsimit të Lartë”