Vendimet
Vendim nr. 671, datë 24.12.2019
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të tërthortë nga shoqëria EXOR N.V tek GEDI Grupoo Editoriale S.p.A.