Vendimet
Vendim nr. 668, datë 24.12.2019
Për dhënien e disa rekomandimeve lidhur me ushtrimin e profesionit të avokatit, noterit dhe vlerësuesve të pasurive të paluajtshme