Vendimet
Vendim nr. 667, datë 24.12.2019
Për mbylljen procedurës së hetimit paraprak në tregun e shërbimit të transportit rrugor të udhëtarëve me taksi (4+1 vende) në qytetin e Tiranës dhe dhënia e disa rekomandimeve