Vendimet
Vendim nr. 665, datë 16.12.2019
Mbi miratimin e Rregullores “Për parandalimin e konfliktit të interesave dhe për deklarimin e pasurive në ushtrimin e funksioneve publike në Autoritetin e Konkurrencës”