Vendimet
Vendim nr. 663, datë 03.12.2019
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë Avon Products, Inc nga shoqëria Natura Cosméticos S.A.