Vendimet
Vendim nr. 660, datë 21.11.2019
Për dhënien e disa rekomandimeve lidhur me procedurat e caktimit të ekspertëve për vlerësimin e dëmeve në sigurime, në procedurat gjyqësore