Vendimet
Vendim nr. 659, datë 21.11.2019
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Energjisë në lidhje miratimin e një ndryshim në "Rregulloren për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen e energjisë elektrike, për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik