Vendimet
Vendim nr. 654, datë 23.10.2019
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë SKB Banka d.d. Ljubljana nga shoqëria OTP Bank Nyrt