Vendimet
Vendim nr. 653, datë 17.10.2019
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë ABC News SHA nga Z. Aleksandër Frangaj dhe Znj. Alba Ginaj