Vendimet
Vendim nr. 651, datë 10.10.2019
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor për ndërmarrjen “Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë” SHA