Vendimet
Vendim nr. 650, datë 03.10.2019
Për marrjen e masave të përkohshme në tregun e shërbimit të mbushjes dhe zbrazjes së konteinerëve në Terminalin e Konteinerëve Durrës ndaj ndërmarrjes “Durres Container Terminal” SHA