Vendimet
Vendim nr. 649, datë 03.10.2019
Për hapjen e procedurës së hetimit të thelluar ndaj ndërmarrjes “Durres Container Terminal” SHA në tregun e shërbimit të mbushjes dhe zbrazjes së konteinerëve në Terminalin e Konteinerëve Durrës