Vendimet
Vendim nr. 648, datë 19.09.2019
Për mos klasifikimin si përqendrim të njoftimit mbi përftimin e kontrollit të shoqërisë DiaVita SHPK nga shoqëria Diaverum International AB dhe dhënien e rekomandimeve Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale