Vendimet
Vendim nr. 645, datë 31.07.2019
Mbi monitorimin e zbatimit të rekomandimeve të Vendimit Nr.562 datë 15.10.2018” të Komisionit të Konkurrencës në tregun e shërbimit të kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove të tyre në Republikën e Shqipërisë