Vendimet
Vendim nr. 644, datë 31.07.2019
Për mbylljen e hetimit paraprak në tregun e depozitimit dhe devijimit të energjisë elektrike, dhënien e detyrimeve për ndërmarrjen KESH SHA si dhe zbatimin e neneve 69 dhe 70 të Ligjit nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, i ndryshuar