Vendimet
Vendim nr. 642, datë 25.07.2019
Për një ndryshim në Vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 592, datë 31.01.2019 “Për hapjen e procedurës së hetimit të thelluar në sektorin bankar për Bankën Raiffeisen, Bankën Kombëtare Tregtare, Bankën Credins dhe Bankën Intesa SanPaolo”