Vendimet
Vendim nr. 640, datë 25.07.2019
Për dhënien e disa rekomandimeve lidhur me ushtrimin e aktivitetit të Shoqërisë “Illyrian Guard” SHA