Vendimet
Vendim nr. 639, datë 18.07.2019
Për një ndryshim në vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 609, datë 10.04.2019 “Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e shërbimit të transportit rrugor të udhëtarëve me taksi (4+1 vende) në qytetin e Tiranës”