Vendimet
Vendim nr. 638, datë 18.07.2019
Për dhënien e disa rekomandimeve për ofrimin e shërbimit të ndryshimit të pronësisë së mjeteve motorike