Vendimet
Vendim nr. 631, datë 20.06.2019
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë ProQuest Holdings LLC nga shoqëria A-PQ Holdings LLC