Vendimet
Vendim nr. 630, datë 20.06.2019
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor për ndërmarrjen “Ujësjellës Kanalizime Malësi e Madhe” SHA