Vendimet
Vendim nr. 629, datë 20.06.2019
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor për ndërmarrjen “Ujësjellës Kanalizime Lushnje” SHA