Vendimet
Vendim nr. 628, datë 13.06.2019
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor për ndërmarrjen “Ujësjellës Kanalizime Tropojë” SHA