Vendimet
Vendim nr. 625, datë 31.05.2019
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet blerjes 100% të aksioneve të shoqërive Aurora Kunststoffe GmbH, Aurora Kunststoffe Walldürn GmbH dhe Aurora Kunststoffe VS GmbH nga shoqëria Mol Germany GmbH