Vendimet
Vendim nr. 621, datë 13.05.2019
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimin të kontrollit të shoqërisë Digicom SHPK nga shoqëria Albanian Telecommunications Union SHPK.