Vendimet
Vendim nr. 615, datë 02.05.2019
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë LogPay Financial Services GmbH nga shoqëria Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft