Vendimet
Vendim nr. 613, datë 19.04.2019
Mospranimi i kërkesës së Bankës së Shqipërisë në lidhje me rekomandimet e dhëna me Vendimin nr. 580, datë 17.01.2019 të Komisionit të Konkurrencës