Vendimet
Vendim nr. 610, datë 10.04.2019
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë Telekom Albania SHA nga shoqëria Albania Telecom Invest AD