Vendimet
Vendim nr. 605, datë 21.03.2019
Mbi mospranimin e kërkesës së AMF për rishikimin e Vendimit nr. 585, datë 24.01.2019 “Për mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e ndërmjetësimit në sigurime nga bankat e nivelit të dytë, vendosjen e disa detyrimeve dhe rekomandimeve”