Vendimet
Vendim nr. 596, datë 19.02.2019
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë Wellcomm Engineering S.p.A nga shoqëria Sirti S.p.A