Vendimet
Vendim nr. 597, datë 19.02.2019
Për një ndryshim në vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 552, datë 04.10.2018 “Për hapjen e procedurës së Hetimit të Përgjithshëm në Shërbimin Spitalor”