Vendimet
Vendim nr. 594, datë 07.02.2019
Mbi zbatimin e rekomandimeve të dhëna për Bankën e Shqipërisë me Vendimin nr. 580 datë 17.01.2019 të Komisionit të Konkurrencës