Vendimet
Vendim nr. 595, datë 19.02.2019
Për mos klasifikimin si përqendrim të njoftimit mbi përftimin e kontrollit të shoqërisë InfoSoft Business Solutions SHPK