Vendimet
Vendim nr. 587, datë 28.01.2019
Për marrjen e masave të përkohshme në tregun e ofrimit të shërbimeve stomatologjike