Vendimet
Vendim nr. 582, datë 17.01.2019
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Grid SHPK nga BConnect SHPK