Vendimet
Vendim nr. 581, datë 17.01.2019
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Adria TopCo B.V. nga Summer BidCo B.V.