Vendimet
Vendim nr. 576, datë 11.12.2018
Mbi Autorizimin e përqëndrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Bankës Ndërkombëtare Tregtare SHA nga Union Bank SHA