Vendimet
Vendim nr. 566, datë 07.11.2018
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të përbashkët nga Daimler FS  dhe nga Volkswagen FS mbi Mobility Trader Holding GmbH