Vendimet
Vendim nr. 557, datë 08.10.2018
Mbi vlerësimin e projekt-vendimit të Entit Rregullator të Ujit lidhur me aplikimin për ndryshimit të nivelit tarifor për “Ujësjellës Kanalizime Librazhd-Prrenjas” SHA