Vendimet
Vendim nr. 556, datë 08.10.2018
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërive First Data Slovakia S.R.O dhe First Data Hellas Processing Services and Holdings S.A. nga shoqëria SIA S.p.A