Vendimet
Vendim nr 29 dt 23.12.2005
Rekomandime per ndryshime ne disa ligje.