English Shqip
 
 
Vendimet
V E N D I M nr. 381, datë 9.11.2015
“Për vleresimin e  Projekt-Marrëveshjes së shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike midis OSHEE SHA dhe “Furnizuesve”
• lexo më tepër
VENDIM nr.380, datë 02/11/2015
“Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e prokurimit publik me objekt “Ruajtje objektesh për vitin 2015”, ndarë në 13 lote, zhvilluar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, për të parë nëse ka ose jo, shenja të kufizimit të konkurrencës”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 379 , datë 02.11.2015
“ Mbi disa rekomandime për projekt/ligjin "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 10076, datë 12.02.2009, "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit"”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 378 , datë 2.11.2015
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet bashkimit me përthithje të Credins Leasing SHA  nga  Banka Credins SHA”
• lexo më tepër
VENDIM Nr. 377, datë 22/10/2015
“Për domosdoshmërinë e marrjes së vlerësimit paraprak të Autoritetit të Konkurrencës në rastet e dhënies së të drejtave ekskluzive ose të veçanta nëpërmjet kontratave koncensionare”
• lexo më tepër
VENDIM nr.376 , datë 15.10.2015
“Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e prokurimit publik me objekt “Përmirësimi, rifreskimi i sinjalistikës vertikale / horizontale në akset kombëtare dhe përmirësimi i sigurisë rrugore – vazhdimi”, Loti 1 dhe Loti 2”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 375 , datë 08.10.2015
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë Cogemat S.p.A  nga shoqëria SNAI S.p.A”
• lexo më tepër
VENDIM Nr. 374 , datë 8.10.2015
Për miratimin e udhëzimit “Për kushtet dhe detyrimet në rastet e përqëndrimeve”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 373 , datë 16.09.2015
“Për  hapjen e procedurës së hetimit të përgjithshëm në sektorin bankar”
• lexo më tepër
V E N D I M Nr. 372 Datë 04.09.2015
“Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga Raiffeisen Leasing Sh.a të portofolit të qirasë financiare të Tirana Leasing Sh.a”
• lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër