English Shqip
 
 
Vendimet
V E N D I M Nr. 385, datë 3.12.2015
Për “Disa rekomandime për Entin Rregullator të Energjisë mbi zgjidhjen e problematikës së faturimit për klientët e lidhur në tensionin e mesëm dhe faturohen në tensionin e ulët”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 384, datë 3.12.2015
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë Air Liquide Hungary Ipari Gaztermelo Kft.nga shoqëria Messer Hungarogaz Kft.”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 383, datë 17.11.2015
“Për disa rekomandime lidhur me kontratën e koncesionit të formës “BOT” (ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një porti të llojit MBM në Porto Romano, Durrës, ndërmjet Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës dhe shoqërisë konçesionare ...
• lexo më tepër
VENDIM nr. 382, datë 17. 11 . 2015
“Për miratimin e “Programit i Lehtësimit nga Gjobat” dhe “Formulari i Aplikimit për Lehtësimin nga Gjobat””
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 381, datë 9.11.2015
“Për vleresimin e  Projekt-Marrëveshjes së shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike midis OSHEE SHA dhe “Furnizuesve”
• lexo më tepër
VENDIM nr.380, datë 02/11/2015
“Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e prokurimit publik me objekt “Ruajtje objektesh për vitin 2015”, ndarë në 13 lote, zhvilluar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, për të parë nëse ka ose jo, shenja të kufizimit të konkurrencës”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 379 , datë 02.11.2015
“ Mbi disa rekomandime për projekt/ligjin "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 10076, datë 12.02.2009, "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit"”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 378 , datë 2.11.2015
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet bashkimit me përthithje të Credins Leasing SHA  nga  Banka Credins SHA”
• lexo më tepër
VENDIM Nr. 377, datë 22/10/2015
“Për domosdoshmërinë e marrjes së vlerësimit paraprak të Autoritetit të Konkurrencës në rastet e dhënies së të drejtave ekskluzive ose të veçanta nëpërmjet kontratave koncensionare”
• lexo më tepër
VENDIM nr.376 , datë 15.10.2015
“Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e prokurimit publik me objekt “Përmirësimi, rifreskimi i sinjalistikës vertikale / horizontale në akset kombëtare dhe përmirësimi i sigurisë rrugore – vazhdimi”, Loti 1 dhe Loti 2”
• lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër